ნივთის შესყიდვა:

„დესანჟ თბილისი“ ვალდებულია შესყიდული ნივთი შეამოწმოს და დაუზიანებელ მდგომარეობაში ჩააბაროს დამკვეთს მითითებულ მისამართზე. იმ შემთვევაში თუ, შესყიდული ნივთი დაზიანებულია, დამკვეთი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ნივთი. აღნიშნულ შემთხვევაში დამკვეთსა და კურიერს შორის გაფორმებული შესაბამისი აქტის საფუძველზე, კომპანია სრულად აანაზღაურებს თანხას უნაღდო ანგარიშსწორებით  4 (ოთხი) საბანკო დღის განმავლობაში. ყველა სხვა შემთხვევაში ნივთის უკან დაბრუნება არ ხდება.

ნივთის გადაცვლა:

დამკვეთი ჩაიბარებს შესყიდულ ნივთს და შემდგომ, მაქსიმუმ 2 დღის ვადაში თვითონ მიიტანს „დესანჟ თბილისის“ აღნიშნულ მისამართზე (ქალაქი თბილისი, ი აბაშიძის ქუჩა N 3) სამუშაო საათები 10:00-20:00 „დესანჟ თბილისის“ ადმინისტრაცია შეამოწმებს  ნივთს და იმ შემთხვევაში თუ ნივთი არ არის დაზიანებული,  დამკვეთს შეუძლია გადაცვალოს იგივე ღირებულების ან უფრო მაღალფასიან ნივთში, შესაბამისი თანხის დამატებით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:

„დესანჟ თბილისის“ პასუხისმგებლობით ეკიდება პიროვნებების მონაცემების კონფიდენციალურობას. მათ შორის სახელის, მისამართის, ტელეფონის ნომრებისა და ელექტრონული ფოსტის.
თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება საქართველოს მონაცემთა დაცვის კანონის მიხედვით.

მიტანის პირობები:

სტანდარტული საკურიერო მომსახურება:
შეკვეთის მიწოდება ხდება შეკვეთიდან მეორე დღეს.