ინექციები

ფასი – ინდივიდუალური
  • მიმიკური ნაოჭების გასწორება
  • ცხვირ-ტუჩის ნაოჭების კორექცია
  • ტუჩის მოცულობის გაზრდა
  • ყვრიმალის კორექცია, სახის კონტურის კორექცია, აღდგენა
  • თვალის ირგვლივ სიმუქეების კორექცია
  • თვალის ირგვლივ, საცრემლე არხის მიდამოების მოცულობის აღდგენა
  • ბიორევიტალიზაცია
  • მეზოთერაპია
  • LED ფოტოთერაპია